POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Üyesi (Doçent) ve Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi) Alımı.
  01 Haziran 2018

İLAN
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN


KONU: Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerine Öğretim Üyesi (Doçent) ve Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi) Alımı.
Akademimizde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25/b maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24, 31 ve 33’üncü maddeleri, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 16/02/2018 tarihli ve 2018/04 sayılı ile 29/05/2018 tarihli ve 2018/12 sayılı kararları doğrultusunda (2) Doçent, (1) Öğretim Görevlisi ve (3) Araştırma Görevlisi unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim elemanı alınacaktır. 
 

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
    Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.
Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 18 gün (01/06/2018 - 18/06/2018 tarihleri arasında) içerisinde, mesai saatleri arasında, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 18/06/2018 tarihi Pazartesi günü saat 17:00’dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır.
Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.
ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,
2) Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması, 
3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,
4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,
5) Araştırma Görevlisi kadrosuna müracaat eden adayların, son müracaat tarihi itibari ile (35) yaşından gün almamış olması gerekmektedir. 
 

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:


“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız.


Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak; 
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerinde İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Kadro Sayıları ve Başvuracakları Bilim Dalları ile ilgili olarak Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

Birimi Alanı Ünvan Kadro Sayısı Adaylarda Aranan Özel Şartlar
Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Kimya Doçent 1 Analitik Kimya Alanında Doçent Olmak, Analitik Kimya Alanında Yüksek Lisans Ve Doktora Yapmış Olmak. Elektrokimyasal Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu İle Uranyum Cevheri Zenginleştirme Çalışmaları Konularında Akademik Faaliyetleri Bulunmak. 
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Doçent 1 Siyaset Bilimi Alanında Doçent Olmak, Siyaset Ve Sosyal Bilimler Alanında Yüksek Lisans Ve Doktora Yapmış Olmak. Milliyetçilik, Ulus Devlet, Terör, Radikalleşme, Göç Ve Polislik Konularında Akademik Çalışmaları Bulunmak.
Hukuk Öğretim Görevlisi 1 Hukuk Alanında Lisans, Anayasa Hukuku Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak, Kamu Hukuku Alanında Doktora Yapıyor Olmak.
Uluslararası İlişkiler Araştırma Görevlisi 1 Uluslararası İlişkiler Alanında Lisans Ve Yüksek Lisans Yapmış Olmak, Uluslararası Güvenlik Alanında Doktora Yapıyor Olmak.
Uluslararası İlişkiler Araştırma Görevlisi 1 Uluslararası İlişkiler Alanında İngilizce Lisans Mezunu Olmak Ve Uluslararası Güvenlik Alanında İngilizce Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
İstihbarat Araştırma Görevlisi 1 Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Alanında Lisans Mezunu Olmak Ve İstihbarat Araştırmaları Alanında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

İSTENİLEN BELGELER:
Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir. 

1)    Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan; 
a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-3)
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) YDS/ KPDS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan aldığı puanı gösterir belge,  
f)  Lisans, Yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin tasdikli* birer örneği, 
g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,
ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
h) Başvurulan alanda en az 2 yıl ( 4 Dönem) ders verdiğini gösterir belge,
 

2)     Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-3)
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) YDS/KPDS sonucunu (en az 50) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,  
f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 70 puan) , (31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5.maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.)
g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)
ğ) Başvurulan alanda adayın yayımlamış olduğu bilimsel eser,
h) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
 

3)     Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan; 
a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-3)
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) YDS/KPDS sonucunu   (en az 50)   veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,  
f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 70 puan) , (31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5.maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.)
g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir,
ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)


* Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları ile bizzat müracaat edildiğinde, Başkanlığımızca fotokopileri alınarak işleme tabi tutulacak, ya da noter tasdikli suretleri ile müracaat edilecektir.
** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-3) için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
Müracaatlarda teslim alınan adaylara ait belgeler, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde değerlendirildikten sonra, yazılı sınava çağrılacakların isimleri ve sınava ilişkin hususlar (Sınavın yapılacağı yer, zamanı, sonucu vb.) Polis Akademisi Başkanlığı web sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır.  
BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:
Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.
Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının tespit edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 
 

Haberi Paylaş