POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ile Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Trafik Enstitüsüne Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı.
  13 Eylül 2022

Akademimizde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25/b maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26’ncı maddesi, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 07.09.2022 tarihli ve 2022/20 sayılı kararı doğrultusunda naklen veya açıktan atama ile  Doktor Öğretim Üyesi unvanında (4), Öğretim Görevlisi unvanında (9) ve Araştırma Görevlisi unvanında (3) öğretim elamanı alınacaktır.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.

Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün (Başvurular 20.09.2022 – 04.10.2022 tarihleri arasında alınacaktır.) içerisinde mesai saatleri arasında, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 04.10.2022 tarihi saat 17:00’dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır.

Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,

2) Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,

4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,

5) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla adayların otuz beş yaşını doldurmamış olması şartları aranır.  

“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak; 

İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Kadro Sayıları ve Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

BİRİMİ

ALANI

ÜNVANI

KADRO SAYISI

AÇIKLAMA

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Müdürlüğü

Yabancı Diller

Doktor Öğretim Üyesi

1

İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanında lisans, Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Akademik amaçlı İngilizce derslerinin değerlendirilmesi ve İngilizce hazırlık programlarının değerlendirilmesi konularında çalışmaları bulunmak.

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi

8

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi bölümlerinin birinden mezun olmak ve alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. İlgili yabancı dil puanının 90 ve üzeri olması. 

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi

1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans, Türk Halk Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olmak. Türk Halk Bilimi alanında doktora yapıyor olmak. Kültür ve medya konularında çalışmaları bulunmak.

Hukuk

Araştırma Görevlisi

1

Hukuk alanında lisans, Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapmış ve doktora yapıyor olmak. İnsan hakları koruma mekanizmaları konularında çalışmaları bulunmak.

Hukuk

Araştırma Görevlisi

1

Hukuk alanında lisans, İstihbarat Araştırmaları alanında İngilizce yüksek lisans yapmış olmak.

Uluslararası Güvenlik

Araştırma Görevlisi

1

Uluslararası İlişkiler alanında İngilizce lisans mezunu olmak, Uluslararası Güvenlik alanında İngilizce yüksek lisans yapmış ve Uluslararası Güvenlik alanında İngilizce doktora yapıyor olmak.

Adli Bilimler Enstitüsü

Müdürlüğü

Ölçme ve Değerlendirme

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yabancı Dil Eğitimi alanında lisans, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Test sınavları ve yeterlilik konularında çalışmaları bulunmak.

Trafik Enstitüsü

Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Şehir ve Bölge Planlama alanında İngilizce lisans Şehir Politikası Planlama ve Yerel Yönetimler alanında İngilizce yüksek lisans, Şehir ve Bölge Planlama alanında İngilizce doktora yapmış olmak. Şehir içi ulaşım, akıllı kent ve hizmetlere erişilebilirlik konularında çalışmaları bulunmak.

Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Psikoloji alanında İngilizce lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Trafikte sürücü davranışları, yaya davranışları ve kültürel farklılıkların trafiğe etkileri konularında çalışmaları bulunmak.

 

İSTENİLEN BELGELER:
Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir. 
1)     Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)
f) YDS, YÖKDİL, veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 80 puan aldığını gösterir belge,  
g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,
ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

2)  Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) YDS, YÖKDİL, veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonucunu gösterir belge,  
f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 75 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)
g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)
ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

3)     Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-3)
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) YDS, YÖKDİL, veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 75 puan aldığını gösterir belge,  
f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 75 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)
g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)
ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
______________________________

* Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya E-Devlet Kapısı üzerinden alınacak barkodlu ve güncel çıktıları ile müracaat edilecektir.
3/4

** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-5) için tıklayınız.


DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
Müracaatlarda teslim alınan adaylara ait belgeler, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde değerlendirildikten sonra Polis Akademisi Başkanlığı web sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır. İnternetten yapılan ilanlar tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta yolu veya değişik iletişim araçları ile bilgi verilmeyecektir. 


BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:
Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.
Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının tespit edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 

Haberi Paylaş