POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Öğretim Üyesi (Profesör) Alımı.
  05 Mart 2021

Akademimizde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadroya Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25/b maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26’ncı maddesi, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 04.03.2021 tarihli ve 2021/07 sayılı kararı doğrultusunda naklen veya açıktan atama ile Profesör unvanında (1) öğretim üyesi alınacaktır. 

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
    Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.
Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün (Başvurular 05/03/2021 – 19/03/2021 tarihleri arasında alınacaktır.) içerisinde mesai saatleri arasında, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 19/03/2021 tarihi saat 17:00’dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır.
Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,

2) Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması, 

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,

4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,

“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız.

 

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak; 

İhtiyaç Duyulan Öğretim Üyesi Alan, Unvan, Kadro Sayıları ve Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

Birimi Alanı Unvan Kadro Sayısı Adaylarda Aranan Özel Şartlar
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Sosyoloji Profesör 1 Sosyoloji alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Sosyoloji alanında doçent olmak. Sosyal Medya Aracılığı ile İşlenen Suçlar, Kadına Yönelik Şiddet Algısı ve Türkiye’de Madde Bağımlılığının Sosyolojik Profili alanlarında çalışmaları olmak.

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir. 

1)     Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan;
     a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)
     b)Dört adet vesikalık fotoğraf,
     c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
     ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
     d) Özgeçmiş,
     e) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin 
    tasdikli* birer örneği, 
     f ) YDS sonucunu   (en az 80)   veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer   
    sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,  
     g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosya,  
     h) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler) 

_______________________________
* Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya E-Devlet Kapısı üzerinden alınacak barkodlu ve güncel çıktıları ile müracaat edilecektir.

** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-5) için tıklayınız.


DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
Müracaatlarda teslim alınan adaylara ait belgeler, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde değerlendirildikten sonra Polis Akademisi Başkanlığı web sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır. İnternetten yapılan ilanlar tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta yolu veya değişik iletişim araçları ile bilgi verilmeyecektir. 


BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:
Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.
Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının tespit edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 

Haberi Paylaş