POLİS AKADEMİSİ

Polis Meslek Yüksek Okulları

Yönetim Kurulları

Madde 13 - Yüksek Okul Yönetim Kurulu, Yüksek Okul Müdürüne yardımcı bir organ olup, Yüksek Okul Müdürünün Başkanlığında Yüksek Okul Müdür yardımcıları ve Müdürce gösterilecek altı aday arasından Başkan tarafından iki yıl için seçilecek üç öğretim elemanından oluşur. Süresi biten veya ayrılan üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu gerekli hallerde çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
Yüksek Okul Yönetim Kurulu, Yüksek Okul Müdürünün gerekli gördüğü hallerde salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılanların çoğunluğu ile alır.

Yüksek Okul Yönetim Kurulu;

Yüksek Okulun eğitim-öğretim, plan-programları ile çalışma takviminin uygulanmasını sağlamak,
Yüksek Okul öğretim kurulunun eğitim-öğretim ile ilgili olarak tespit ettiği esasları gözönüne almak suretiyle bunların uygulanmasında Yüksek Okul Müdürüne yardımcı olmak,
Yüksek Okulun bütçe ve kadro tekliflerini hazırlamak,
Eğitim-öğretim çalışmalarını değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında teklifler hazırlamak,
Öğrencilerin; eğitim-öğretim ve sınavlarına ait işlemler hakkında karar vermek,
Öğretim elemanlarının dersleri ile ilgili raporları inceleyerek alınacak tedbirleri karara bağlamak,
Yüksek Okul Müdürünün veya Başkanın, Yüksek Okul yönetimi ile ilgili olarak kurula getireceği yönetime ilişkin diğer işleri görüşerek karara bağlamak, ile görevlidir.
Polis Meslek Yüksekokulumuz Yönetim kurulları Polis Akademisi Başkanlığı İle Bağlı Birimlerinde Oluşturulan Akademik Kurulların Kuruluş Görev, Çalışma Esas Ve Usullerine İlişkin Yönetmelik esaslarına göre oluşturulmuştur.

Polis Akademisi Başkanlığı ile bağlı birimlerinde oluşturulan Akademik Kurulların kuruluş görev, çalışna esas ve usullerine ilişkin yönetmelik

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulların Oluşumu ve Görevleri

Yüksekokul Eğitim-Öğretim Kurulu

Madde 13 - Yüksekokul Eğitim Öğretim Kurulu, Yüksekokul Müdürünün Başkanlığında, Yüksekokul Müdür Yardımcıları ve kadrosundaki öğretim elemanları ve ek ders görevlilerinin tamamından oluşur.

Yüksekokul eğitim-öğretim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir;

Yüksekokulun eğitim-öğretim, ilmi araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında görüş bildirmek, öğrencilerin çalışma ve yetişme durumlarına ilişkin tedbirleri görüşmek,
Yüksekokulda okutulacak dersler, haftalık ders saatleri ve müfredat programları ile yıllık
eğitim–öğretim programı ilkeleri hakkında görüş bildirmek,
Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin genel değerlendirilmesini yapmak,
İstendiğinde Akademi görev alanını ilgilendiren Mevzuat tasarılarını hazırlamak ve mevzuat tasarılarını inceleyip görüş bildirmek,
Yüksekokul Müdür veya Başkanın uygun gördüğü konuları görüşmek ve karara bağlamak.
Yüksekokul Yönetim Kurulu

Madde 14 - Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Müdürüne yardımcı bir organ olup, Yüksekokul Müdürünün Başkanlığında Yüksekokul Müdür yardımcıları ve Müdürce gösterilecek altı aday arasından Başkan tarafından iki yıl için seçilecek üç öğretim elemanından oluşur. Süresi biten veya ayrılan üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu gerekli hallerde çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Yüksekokul Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir;

Yüksekokulun eğitim-öğretim, plan-programları ile çalışma takviminin uygulanmasını sağlamak,
Yüksekokul öğretim kurulunun eğitim-öğretim ile ilgili olarak tespit ettiği esasları gözönüne almak suretiyle bunların uygulanmasında Yüksekokul Müdürüne yardımcı olmak,
Yüksekokulun bütçe ve kadro tekliflerini hazırlamak,
Eğitim-öğretim çalışmalarını değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında teklifler hazırlamak,
Öğrencilerin; eğitim-öğretim ve sınavlarına ait işlemler hakkında karar vermek,
Öğretim elemanlarının dersleri ile ilgili raporları inceleyerek alınacak tedbirleri karara bağlamak,
Yüksekokul Müdürünün veya Başkanın, Yüksekokul yönetimi ile ilgili olarak kurula getireceği yönetime ilişkin diğer işleri görüşerek karara bağlamak.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurullarının Toplanma, Görüşme, Karar Verme Usulü

Toplanma Usulü

Madde 15 - Kurullar, kurul başkanlarının başkanlığında ve başkanın çağrısı üzerine belirtilen gün, saat ve yerde toplanırlar. Toplantı gündeminin yapılması, ilgililere duyurulması, çalışmaların düzenli yürütülmesi kurul başkanı tarafından sağlanır.

Toplanma Zamanı

Madde 16- Kurullar, kurul başkanlarının gerekli gördüğü hallerde kurul başkanının çağrısı üzerine toplanırlar. Ancak, Akademi Eğitim-Öğretim Yüksek Kurulu, Fakülte Öğretim Kurulu, Yüksekokul Eğitim-Öğretim Kurulu, Enstitü Kurulu ise her eğitim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 17- Kurullar başkan dahil en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ertelenen kurul en geç onbeş gün içinde yeniden toplantıya çağrılır.

Görüşme

Madde 18- Kurullarda, raportörün açıklaması dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır ve sonuç başkan tarafından açıklanır.

Kurul Kararları

Madde 19- Kararlar açık oyla ve oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu bütün üyelerden sonra kullanır. Oylamada eşitlik olması halinde başkanın katıldığı tarafın oyu üstün sayılır. Alınan kararlar raportörler tarafından muhafaza edilir.

Raportörlük

Madde 20- Akademi Yönetim Kurulu, Eğitim-Öğretim Yüksek Kurulu ve Bilimsel Denetleme Kurullarının raportörlük görevi Akademik İşler Şube Müdürünce, Fakülte Kurullarının raportörlük görevi Fakülte Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğünce, Enstitü Kurullarının raportörlük görevi Enstitü Sekreterliğince ve Polis Meslek Yüksekokullarına ait kurullardan Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun raportörlük görevi Yüksekokul Müdürüne doğrudan bağlı olan İdari Büro Amirliğince, Yüksekokul Eğitim Öğretim Kurulu’nun raportörlük görevini ise Eğitim Şube Müdürlüğü İdari Büro Amirliğince  yerine getirilir.